Ogłoszenia

Ogłoszenie postepowania na roboty budowlane


Przebudowa trzech pomieszczeń sanitarnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.).

UWAGA:
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem platformy zakupowej
www.umopole.logintrade.net

Strona prowadzonego postępowania:
https://umopole.logintrade.net/zapytania_email,87311,9a73f8811ed16d16936be17bf786bf0c.html 

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1 – Przedmiary

Załącznik nr 2 – Projekt wykonawczy

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Załącznik nr 4 – formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – oświadczenie z art. 125 ust.-1_BK

Załącznik nr 6 – zobowiązanie

Załącznik nr 7 – wykaz robót

Załącznik nr 8 – wzór umowy