Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu kieruje swoją pomoc do osób:

 • Bezdomnych
 • Uzależnionych
 • Współuzależnionych
 • Osób opuszczających zakłady karne

Informacja o działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy osobom bezdomnym i Uzależnionym.

Do zadań Ośrodka należy:

 1. Prowadzenie profilaktycznej działalności konsultacyjnej, informacyjnej i edukacyjnej;
 2. Prowadzenie rehabilitacji społecznej i zdrowotnej dla osób korzystających z usług Ośrodka;
 3. Udzielanie pomocy psychospołecznej osobom i rodzinom z problemem alkoholowym;
 4. Stawianie wstępnej diagnozy uzależnień;
 5. Udzielanie schronienia w noclegowni;
 6. Udzielanie schronienia w schronisku osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny;
 7. Udzielanie niesamodzielnym osobom bezdomnym schronienia i wsparcia w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
 8. Udzielanie konsultacji i pomocy medycznej w nagłych wypadkach;
 9. Motywowanie do podjęcia leczenia.

Aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby z niepełnosprawnościami mogą:

 • Napisać pismo na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Osobom bezdomnym i Uzależnionym w Opolu, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 18, 45-601 Opole;
 • Wysłać e-mail na adres: dyrektor@noclegownia.opole.pl lub mopobiu.profilaktyka@o2.pl ;
 • Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 77 456 27 76;
 • Skontaktować się osobiście w siedzibie Ośrodka , zgłaszając się: 

– do Działu Administracyjno-Gospodarczego – od poniedziałku do piątku w godz. od 7 do 15 (parter),

– do Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego – od poniedziałku do soboty w godz. od 7 do 15 (parter).

MOPOBiU w Opolu oferuje pomoc:

 • Stałą pomoc socjalno-prawną – Poza zapewnieniem podstawowej pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież, środki czystości) zarówno w trakcie pobytu w Ośrodku jak i po opuszczeniu ośrodka osoby bezdomne mają zapewnioną kompleksową pomoc socjalno-prawną. Początkowo pracownik socjalny pomaga osobom bezdomnym uregulować zaległe sprawy legislacyjno-mieszkaniowe, oraz zakłada kartę podopiecznego Ośrodka. Na podstawie rozmów wstępnych z pracownikiem socjalnym sporządza się indywidualny wielostopniowy plan pomocy socjalno-prawnej i kieruje do odpowiednich instytucji pomocy społecznej. W tym samym okresie podopieczny kierowany jest na terapię (uzależnień oraz poprzez pracę). Przygotowanie do życia w społeczeństwie (praca na rzecz ośrodka w celu nabycia nawyków pracy w ramach terapii uzależnień, oraz terapii pracy) ponadto inicjowana jest współpraca instytucji działających na polu pomocy społecznej.
 • Terapeutyczno-psychologiczną – Terapeuta i psycholog prowadzą pracę terapeutyczną z osobami bezdomnymi i zagrożonymi bezdomnością. Zajmują się profilaktyką bezdomności, organizuje grupy wsparcia, prowadzi indywidualne i grupowe spotkania edukacyjne z zakresu problemu uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Ponadto modeluje pozytywne wzorce postaw i wspiera w odbudowie więzi rodzinnych. Terapeuta tut. ośrodka prowadzi konsultacje indywidualne dla osób współuzależnionych, pomaga w uzyskaniu miejsc w ośrodkach terapii odwykowej.

MOPOBiU w Opolu współpracuje z:

 • Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Opolu
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Agendami administracji rządowej
 • Placówkami służby zdrowia
 • Wymiarem sprawiedliwości
 • Organizacjami pozarządowymi