Copyright © 2006 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
w Opolu
www.noclegownia.opole.pl
Copyright © 2016 by "MOPOBiU"  ·  Hosted by ReKom   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: mopob@neostrada.pl
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

 

   tel. 077 456 27 76

_____________________________

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:

- dział administracyjno-finansowy
- dział profilaktyczno-terapeutyczny
- izba wytrzeźwień
- noclegownia
- schronisko
- hostel

_____________________________


Ważne adresy:

www.bazy.ngo.pl
www.mopr.opole.pl
www.parpa.pl
www.poradaprawna.pl

_____________________________

Portal Urzędu Zamówień Publicznych

www.portal.uzp.gov.pl
Centrum Pomocy
Projekt pt. „Centrum Pomocy” - wsparcie osób niesamodzielnych oraz
opiekunów faktycznych w Opolu  realizowany będzie w ramach Osi
priorytetowej VIII - Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z działania
dz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych -
wsparcie dla osób niesamodzielnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z
miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów
faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W realizację
projektu ze strony Miasta Opola zaangażowani będą 4 Realizatorzy:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Opolu (MOPR)
2. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w
Opolu (MOPOBiU)
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi „MAGNOLIA”
4. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu
Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc
społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby
niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane  będą dwa rodzaje
usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługami
projektu zostanie objętych łącznie 150 osób niesamodzielnych (50 osób u
każdego z Realizatorów).
Zakres usług opiekuńczych będzie obejmować pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane z
dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub
dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie,
czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych,
czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego,
opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z utrzymaniem higieny
osobistej, pomoc przy ubieraniu się itp.), pielęgnację zleconą przez
lekarza i/lub zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Usługami
opiekuńczymi zostanie objętych 100 osób.
Usługi opiekuńcze specjalistyczne adresowane do 50 osób
niesamodzielnych zrekrutowanych przez ŚDS „Magnolia” głównie
dotyczą osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie z
zaburzeniami psychicznymi, osób przewlekle psychicznie chorych, z
różnymi postaciami otępienia, demencją starczą, chorobą Alzheimera.
Usługi będą miały na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych
do samodzielnego funkcjonowania, jak: kształtowanie umiejętności
zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności
społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności,
prowadzenie treningów, udział w terapiach muzycznych, plastycznych,
ukierunkowanych głównie na rehabilitację pamięci, orientacji czy funkcji
językowych.
Wsparciem projektu zostanie objętych również 50 opiekunów
faktycznych opiekujących się osobami niesamodzielnymi
przebywającymi na co dzień w ŚDS „Magnolia”. W tym zakresie
zaplanowano organizację 16 wyjazdowych warsztatów szkoleniowych.
Wyjazdowe warsztaty będą odbywać się w weekendy, w trakcie nich
opiekunowie faktyczni będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
przez doświadczonych trenerów (specjalistów psychologii, psychiatrii,
terapeutów). Uzupełnieniem wsparcia dla opiekunów faktycznych
będzie udział tych osób w poradnictwie psychologicznym w celu
podniesienia jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi.
W obszarze wsparcia MOPOBiU zostanie utworzonych 25 miejsc usług
społecznych dostosowanych do przebywania w placówce osób
bezdomnych (niesamodzielnych), które jednocześnie są osobami z
niepełnosprawnościami. Nowe miejsca zostaną wyposażone w meble
(łóżka, szafki) dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W
ramach projektu zostanie dodatkowo wykonany remont łazienek w
MOPOBiU oraz utworzony i w pełni wyposażony gabinet rehabilitacyjny
w celu realizacji usług zdrowotnych, zwiększających szanse na mobilność
i samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej.
W związku z potrzebą dodatkowego wsparcia osób niesamodzielnych
oraz mieszkańców miasta w wyniku trwającej epidemii koronawirusa, by
pozostały w domu i w ten sposób nie były narażone na ryzyko zakażenia
zaplanowano w ramach projektu działania (dzięki dodatkowym środkom
uzyskanym na rzecz działań przeciwdziałających skutkom epidemii Sars
COV-2 realizowanym w ramach projektu). W tym zakresie
zorganizowano/zakupiono m.in:
- paczki z dowozem do domu osoby starszej/samotnej/niesamodzielnej;
- pomoc psychologiczną (przez pół roku w formie całodobowych dyżurów
telefonicznych);
- pomoc w postaci przygotowania ciepłych posiłków i transportu na
dowóz dla osób bezdomnych;
- środki odkażające i dezynfekujące, środki ochrony osobistej  wraz z
usługą dezynfekcji pomieszczeń;
Na potrzeby przeprowadzania szerokiej i szybkiej diagnostyki w zakresie
m.in wykrywania wirusa SARS-CoV-2 zakupiono analizatory służące
również do diagnostyki infekcji dolnych i górnych dróg oddechowych,
zakażeń ośrodkowego układu nerwowego, zakażeń krwi i infekcji układu
pokarmowego wraz z zakupem testów do diagnostyki koronowirusa.
Zakupione zostały również 2 respiratory dla osób zarażonych wirusem
wymagających wsparcia ze strony aparatury medycznej.
W związku z tworzeniem nowego szpitala tymczasowego przy CWK w
Opolu aktualnie pilną potrzebą stało się zapewnienie zaplecza
mieszkalnego dla osób zaangażowanych w przeciwdziałanie COVID-19
(m.in. personel szpitala) oraz osób doświadczających skutków choroby
Covid-19. W tym celu zostaną zakupione kontenery mieszkalne wraz z
wyposażeniem oraz wykonaniem niezbędnych prac budowlanych.Okres realizacji projektu: 07.2018 r. - 10.2022 r.
Fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
Wnioskodawca: Miasto  Opole
Całkowite koszty projektu: 12 268 154,58 zł
Wnioskowana kwota wsparcia: 11 593 406,07 zł (94,50%)

Nasz profil na Facebooku
WYSIWYG Web Builder