Copyright © 2006 by "Your Name"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: yourname@domain.com
Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
w Opolu
www.noclegownia.opole.pl
Copyright © 2016 by "MOPOBiU"  ·  Hosted by ReKom   ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: mopob@neostrada.pl
Nasz profil na Facebooku
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym

 

   tel. 077 456 27 76

_____________________________

W skład struktury organizacyjnej Ośrodka wchodzą:

- dział administracyjno-finansowy
- dział profilaktyczno-terapeutyczny
- izba wytrzeźwień
- noclegownia
- schronisko
- hostel

_____________________________


Ważne adresy:

www.bazy.ngo.pl
www.mopr.opole.pl
www.parpa.pl
www.poradaprawna.pl

_____________________________

Portal Urzędu Zamówień Publicznych

www.portal.uzp.gov.pl
Centrum Pomocy
Projekt pt."Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz
opiekunów faktycznych w Opolurealizowany będziew ramach Osi
priorytetowej VIII - Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 z
działaniadz. 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i
społecznych w zakresie usług społecznych - wsparcie osób
niesamodzielnych, współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznegowramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata2014-2020.
Głównym celem projektu jest rozwój usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych z
miasta Opola oraz podejmowanie działań wspierających opiekunów
faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. W realizację
projektu ze strony Miasta Opola zaangażowani będą trzej Realizatorzy:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodziniew Opolu (MOPR)
2. Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w
Opolu (MOPOBiU)
3. Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi "MAGNOLIA"

Uczestnikami projektu będą osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, w tym osoby korzystające ze świadczeń
pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc
społeczną, osoby z niepełnosprawnością, osoby bezdomne, osoby
niepełnosprawne. W ramach projektu realizowane  będą dwa rodzaje
usług: usługi opiekuńcze w placówce i w miejscu zamieszkania oraz
specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania. Usługami
projektu zostanie objętych łącznie150 osób niesamodzielnych (50 osób u
każdego z Realizatorów).

Zakres usług opiekuńczych będzie obejmować pomoc w zaspokajaniu
codziennych potrzeb życiowych (m.in. czynności związane z
dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub
dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie,
czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego,
dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie
opłat domowych, czynności dot. zagospodarowania w aktywny sposób
czasu wolnego,opiekę higieniczną (m.in. czynności związane z
utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy ubieraniu się itp.),
pielęgnację zleconą przez lekarza i/lub zapewnienie kontaktów z
otoczeniem. Usługami opiekuńczymi zostanie objętych 100 osób (w tym
50 osób w MOPOBiU).

W obszarze wsparcia MOPOBiU zostanie utworzonych25 miejsc usług
społecznych dostosowanych do przebywania w placówce osób
bezdomnych (niesamodzielnych), które jednocześnie są osobami z
niepełnosprawnościami.Nowe miejsca zostaną wyposażone w meble
(łóżka, szafki) dostosowane do osób z niepełnosprawnościami. W
ramach projektu zostanie dodatkowo wykonany remont łazienek w
MOPOBiU oraz utworzony i w pełni wyposażony gabinet rehabilitacyjny
w celu realizacjiusług zdrowotnych, zwiększających szanse na mobilność
i samodzielne funkcjonowanie w społeczności lokalnej.

Poniżej zamieszczono szczegółowe wsparcie w ramach projektu: